سیما یاری

Copyright©2007 simayari.com - All rights reserved. Please directly link to this website.

 e-mail this site to a friend
 

 
بچه گربه لیس می زند به ظرف شیر
        کنار تخت!
درست مثل من:
        به لاله های نرم گوش تو
        به انحنای شانه های تو
        به بند بند دست های گرم تو:
        به ظرف عشق جاودانه ام
        در تمام خواب های خود

 
---
 

 
عقربه ی نازک ساعت می لغزد
        بر تن صفحه ی ساعت.
عقربه ی نازک ساعت فقط می رقصد
        در دایره ی بی پایان، بی آغاز،
                بر تن عریان صفحه ی باز
                        ابدی
                                لرزان از هیجان بودن
                                        با هم بودن...
 
---
 

 
بادکنک ها شکل قلب شده ند
بشقاب ها شکل قلب شده ند
سینه ریز و النگو
گوشواره
جوراب
آینه ها
        شکل قلب شده ند:
قلب های درخشان
بزرگ و کوچک
خواستنی
بسیار خواستنی:
بیش تر از گوشه ی غار
        در بازار.
و بیش تر
        بعد از
                بازار...
 
---
 

 
بیاید- اگر-
قفل را می شکند
در را می شکند
پشته پشته خاک را بر می دارد
        می ریزد بر سرمان:
غنچه های سرخ فرش در خون می غلتند.
 
جنگ بیاید- اگر-
مشت اش باز هم می شکند
        این در را
                گهواره ی نوزادم را
                        استخوان های باریک ش را..
باز در تب دارم می سوزم:
هذیان می گویم!
هذیان می گویم؟؟...
 
---
 

 
تسمه دارد می چرخد
روی تسمه : منم!
تکثیر شده
جا داده شده در بسته ی پاک
پیچیده شده در زرورق رنگارنگ:
شکلات عسلی شکل یک گل سرخ
هدیه ی عشق به عشق.
 
نابود نشد قلب من:
        تکثیر شد...
 
---
 

 
درست مثل باغ گل درون پنجره
درست مثل معدن طلای پاک
        در عمق توده های خاک
درست مثل بودن تمام ماه
        همیشه در کنار شب
بدون داغ
بدون تب:
        کنار من تویی.
کنار؟ نه!
درون استخوان من تویی.
 
فقط خیال می کنند
        عابران زل زده به من:
 به یک زن برهنه ی همیشه شاد
        پشت نرده های پنجره،
که دیو، بُرده ماه را و باغ را و گنج را...