سیما یاری

منظومۀ کلید در سال 1384، همراه با سی دی صدای شاعر منتشر شد. این کتاب در اینجا بطور کامل همراه با فایل های صوتی در اختیار شما قرار می گیرد.